NOW LIVE

OAN 12/07/2020 Ang sistema ng elektoral ng ating bansa ay nasasalakay

OAN 12/07/2020 Ang sistema ng elektoral ng ating bansa ay nasasalakay

One America News Network Our nation’s electoral system is under attack.
Guest host Jenn Pellegrino discusses what action needs to be taken by the Republican Party in order to protect the election system.
Tinalakay ng panauhin na host na si Jenn Pellegrino kung anong aksyon ang kailangang gawin ng Republican Party upang maprotektahan ang sistema ng halalan.

One America News Network: https://www.youtube.com/channel/UCNbIDJNNgaRrXOD7VllIMRQ
Original Video: https://www.youtube.com/watch?v=lsu9kw7SLqo
110 languages subtitles captioning are available. Tagalog

Ang 110 na mga caption ng subtitle ng wika ay ipapakita ng sumusunod na pamamaraan.
1. I-click ang CC sa kanang bahagi sa ibaba ng screen
2. I-click ang setting (marka ng gear) sa kanan ng CC
3. Mag-click sa Mga Subtitle / CC
4. I-click ang Auto Translate
5. I-click ang iyong wika (Pumili mula sa 110 mga wika)

Kung maliit ang mga titik, i-click ang Subtitle / CC at piliin ang Opsyon sa itaas.
I-click at itakda ang Laki ng Font sa 100% upang gawing mas malaki at madaling mabasa ang mga character.
Kung ang mga subtitle ay magaan ang kulay, i-click ang Opsyon at itakda ang Font Opacity sa ibaba sa 100%.

110 languages subtitles captioning will be displayed by the following method.
1. Click CC at the bottom right of the screen
2. Click the setting (gear mark) to the right of CC
3. Click Subtitles / CC
4. Click Auto Translate
5. Click your language (Choose from 110 languages)

If the letters are small, click Subtitle / CC and select Options above.
Click and set Font Size to 100% to make the characters larger and easier to read.
If the subtitles are light in color, click Options and set the Font Opacity at the bottom to 100%.

The post OAN 12/07/2020 Ang sistema ng elektoral ng ating bansa ay nasasalakay appeared first on .

The post OAN 12/07/2020 Ang sistema ng elektoral ng ating bansa ay nasasalakay appeared first on .

BREAKING

Unleashing Reptilian Secrets: Information Wars, the Ultimate 21st Century News Source!

Follow on Telegram
Tags :

Breaking News

Home Terms Privacy GDPR

Contact
Copyright Saeculum XXI. All Rights Reserved
Information Wars The Ultimate 21st Century News Source!